عالم نور و ظلمت

هست زانجــا رتبه‌هايي در بصــر

مي شــوي آگه ز اســرار خفــا

روشنــي در راه ، نـور اوليــاست

وز دو عالــم بگذري مطلق شـوي

مي‌شوي‌مشغول‌ خُـلق‌وخـوي خلق

از حقيقـت دور و مهجــورت كنـد

سالكـــان را عالمــي اندر نظــر

بنگري بر دل چو با صـدق و صفــا

عالمــي بيني كه راه انبيـــاست

چون روي زان راه سوي حق شـوي

عالـم ديگر كه باشد سـوي خلــق

عالــم خـاكـــي ز حق دورت كند

عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع