عاشق و معشوق

 

در اين ويرانــه عالـــم بســي حيران و نالانم

ز قيل و قـال نـادانــان درون ذهـــن زنـدانم

 

گهي در وادي حيــــرت نشان از بي نشان دارم

گهي در عالـــم كثــرت ز هجــر يار بيمــارم

 

گهي نقاش و گه منقـوش گهـي در قــالب يـارم

گهي در ذهـن و افكـارم گهـي در فكر دلــدارم

 

گهي در ذكـر مي سـوزم چو شمعـي ياد دلـدارم

گهي در فكــر مي‌سـازم مثـال و نقـش دلـدارم

 

گهي در ذكـر و فكـرحق رسـم تا منـزل يــارم

گهـي در عالـم كثــرت ببــازم عمــر بي يارم

 

گهــي در عالــم وحدت نشان از بي نشان دارم

گهي خاموشـم و گاهــي زبان دُر فشــان دارم

عباس شهرياري


اشعار عرفاني

صفحه شروع