اسـرار دل

بيگانه گردم از خودم در عالم ناسوتيــان

تا واگشايد پرده را همدم شوم با عرشيان

از جذبه انوار تو اســراري آيد در عيـان

آگه شوم از سيـر تو در خلوت كروبيـان

بيا بده پيمــانه‌اي از مخـزن لاهوتيــان

بيا بريز يك جرعـه‌اي در پرده اسرار دل

بيا بده مستي مرا تا شـوري افتد در بيان

بيا بده آن لحظه را در خود نبينم پرده را

عباس شهرياري

اشعار عرفاني

صفحه شروع