دلدارم تو باشي

دلم مي‌خــواد كه دلدارم تو باشي

انيس و همــــدم و يارم تو باشي

 

دلم مي‌خواد كه در شب زنده داري

دل آراي شب تــارم تو باشـــي

 

دلم مي‌خـــواد حضور و فكر دايم

رفيق نيمه شبهــايم تو باشـــي

 

دلم مي‌خـــواد به هنگام عبـادت

نظر بر قلب و افكــــارم تو باشي

 

دلم مي‌خــواد كه در درماندگي ‌ها

نگه در پيش و پايــــانم تو باشي

 

دلم مي‌خـواد به درد و رنج و غم‌ها

صفاي باطـــن جـانم تو باشــي

 

دلم مي‌خـواد كه انـدر وقت مردن

نماز خوان و كفــن سازم تو باشي

 

دلم مي‌خـــواد كه در روز قيامت

شفيع و هم مددكـــارم تو باشي

عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع