الهـي نامه

 

الهــي امشبي تنهـا بمـاندم

نمازي فـارغ از اغيـار خواندم

الهـي مانده ‌ام تنها و بيـدار

كه رازم با تو گويم در شب تار

الهــي هستي آگه از روانــم

نگويم بـا تو حـاجت از زبانم

الهي چون كه محتـــاج نگاهم

پناهم ده خــدايا بي پنــاهم

الهي چـون كني بنــده نوازي

نما ســائل مرا در بـي‌نيــازي

الهي من كه بيمــار تو هستـم

اگر دردت نبـاشد خود پرستـم

الهي كن تو نورانــي شب تـار

كه باشم بي‌تو من بيمار و تب‌دار

الهي نعمتت بر من عطـــا كن

اطاعت بي ‌ريــا بر مـن روا كن

الهي وحدتت را كن نصيبـــم

كه گر وحدت نباشد من غريبم

الهي همــدم شب‌ زنده ‌داران

نظر كن بر دل و حــال فقيران

الهــي اي خـداي روزه‌ داران

بده روزي تو در وادي عرفــان

الهي آمــدم بهـر دعـــايي

بگويـم حاجتم با سـوز و آهـي

الهـي در دل سالك نظـــر كن

روان عاشقـي‌ دور از شــرر كن

الهـي درد خــود را از تو دارم

به ‌دل اميـــد پيونــد تو دارم

الهــي اي دواي دردمنـــدان

شفــاي دردهـاي مستمنـدان

الهــي اي مــرادم در شب تار

به خلـوت من نشستم با دل زار

الهي چون نظر كـــردم بديـدم

به حق از بي‌نشــاني‌ها رسيـدم

الهي كن نظــر بر بـي‌نوايــان

ببخش عبـاس را از نور ايمـان

عباس شهرياري

 

اشعار عرفاني

صفحه شروع