عشق حسين (ع)

يا حسين از نام تو در جـــان من جاني دميد

عقل و هوشم در خيــال عشق تو از من رميد

 

يا حسين‌چون داده‌اي سر، ما همه بي‌سر شديم

در رهت سينــه‌زنان در وادي ديگر شديــم

 

يا حسين سّر ولايت در شهـــادت شد عيان

شور و شوق عاشقـــي آمد پديد اندر جهان

 

يا حسين آمد هوايت غلغـــــله بر پا گرفت

عشق تو اندر قلـوب عاشقــــان مأوا گرفت

 

يا حسين با نام تو حــالم شده حـــالي دگر

لذت دنيــا شده در پيش چشمـــم بي ثمر

 

يا حسين در كـربلا خون تو شد خــون خدا

شيـوه اهل وفـــــا راز بقـا در نيــــنوا

 

يا حسيـــن آموزگار عـــاشق شهــر ولا

مكتبت دايــــر شده در كربلا بهـــر خدا

 

يا حسين جان تربتت شد سجـده ‌گاه مؤمنان

نقطه وصــــل عروج عارفان و عـــاشقان

 

يا حسين عشقت نمود عبـــاس را اميدوار

گر تو باشي دستگيـرش مي‌شود او رستـگار

عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع