هواي ميكده

امشب هواي ميكــــده حال و هوايـــي ديگر است

ساقــي به صوت خويش در جوش و نوايي ديگر است

 

امشب به بستـــان هر گلــي بوي ولايت مي‌دهــد

امشب شبستـــان دلــم در عطر و بويي ديگر است

 

امشب دميــده آفتاب از شــــور و مستي در دلـم

سيماي آن خورشيــد هم امشب به نوري ديگر است

 

بوي گل و ساقــي به هم پيچيده در صحـــن و سرا

امشب فضـــاي ميكده يارب فضـــايي ديگر است

 

عباس كه حيـران مانده او در ساقــي و در جام هو

امشب عجب بزمي شده امشب كه جشني ديگراست

عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع