كعبه دل

خانه كعبـــــه بود در سير راهم

رمز رستن از حجاب و از گنــاهم

 

خانه كعبـــه بود راز و نيــــازم

بي تو هرگز نشكفد گل در نمــازم

 

خانه كعبـــه بود از سنگ و از گل

بي تو كي باشد نمـاز ازجان و از دل

 

خانه كعبـــه بود فكر نمـــــازم

بوي عطـر تو مرا باشد نيـــــازم

 

عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع