خلقت اولين نور

 

خلق گردانيــــــد نوري لم يــزل

پس دو نيمــــه كــرد آن ‌را در ازل


نور نيمـي شد نبـــــي مصطــفي

نيـم ديـگر شـد علــــي مرتضـي


نور احمد گشت ختــــم انبيـــــا

نور ديـــگر هر زمــان شد ايليـــا


نور احمــد بود گنجــــي مختـفي

تا شــــود از بعد عيسـي منجــلي


تا كند تكميـل‏‏، دين را در جهــــان

آمد آييــن محمــــد از نهــــان


هر پيــــامي بود بر خلق از خـــدا

وحي مي‌شـد در بيــــان مصطــفي


دين شد اكمـــل با ولاي مرتضـــي

شد نمــودار اين پيـــام از مصطفي


گشت عباس اين زمـان شوريده حـال

شد ز يمنش مست و مجنون در وصال


عباس شهرياري

 

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع