من عليّم

من عليم در امامت مرتضـايم

همسر دخت رسول مصطفايم

 

من عليـم در ولايت من وليم

در امامت ياور دين نبيــــم

 

بو ترابم ارض خاكـي را ثباتم

اذن حي را درضمير هرحياتم

 

من عليم والي شهــر نبيـم

حامل اســرار حق سِّر خفيم

 

من عليم مظهر ذات خـدايم

جلوه انوار ذات كبريــــايم

 

قاري سبحان‌ به معراج رسولم

جلوه حق در وجود ذي‌حلولم

 

من عليم باده نوشان را جليّم

حلقه انــوار حق را منجليّم

 

حامل اسرار اسمـاء و صفاتم

ناطق قرآن و تفسيــر صلاتم

 

حاصل آثار رحمـان در زمينم

رمز دار باب فردوس برينــم

 

صبر ايوب پيمبـر را سفيـرم

در ولايت انبيـا را دستگيـرم

 

مظهر اوصـاف رب العـالمينم

دستگير عاشقان در راه دينم

 

ايليــايم هر زمان با هر نبيّم

در نبوت انبيـــا را من وليّم

 

مصطفي را در نبوت جانشينم

روشني بخش قلوب مؤمنينم

 

ناظر عبــاس در سير نهـانم

رهنمــا و دستگير سالكـانم

عباس شهرياري

 

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع