مهـر علي(ع)

اي كه نشسته مهـــر تو در عمل و بيــان من

هيچ نمانــده غير تو در فكر و در لســان من

 

اي كه كشيـده اي نقاب در ديده و عيــان من

چون تو نشستـه اي به دل در دل و ديدگان من

 

اي كه گرفته‌اي حواس هم ظـــاهر و نهان من

هيچ نجويم غيـر تو پيوسته لا مكــــان من

 

اي كه گرفته‌اي زمـان در فكـر و هم روان من

روز و شبم شده يكــي يكسره لا زمـــان من

 

اي شده عشق و مهر تو گنــاه من به جان من

گرديده جــرم عاشقي هديه ز دلستـــان من

 

اي كه نموده‌اي اثر در جــــان و هم روان من

هرگز نگويد از كـــلام جز نام تو زبـــان من

 

اي كه زبان بيـــان كند نام تو با دهـــان من

خالي نمايد از گنـــاه هم جسم و هم روان من

 

اي كه ربوده اي ز دل با يك نگاه ايمــــان من

خود آن نگاه تو شده ايمــــان دو جهـان من

 

عبــاس باشــد نـام من محـو تو ديدگان من

جز تو نبينم چون تويي در ظـاهر و پنهـان من

عباس شهرياري

 

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع