مولود حضرت محمد (ص)

سال عام‌الفيــل شد غوغـا زمين

اسوه‌اي شـد زاده با حسـن امين


شد نشـــان‌ها آشكارا در جهان

شد ز كسـري چارده پي از ميان

 

رمز چارده رمـــزي از اسلام بود

رمز معصـــومين و هم اعلام بود

 

وز نشـان‌ها ديگري شد آشكــار

گشت خامش نار آتشگاه نــــار

 

گشت خامش آن هزاره ناگهــان

شد عجايب در زميـن فارســان

 

از عجـايب ديگري هم شد عيـان

بد نمــايان در زمين و آسمــان

 

شد هويدا در زمين نور از نهــان

منتشر شد سوي مشرق همچنان

 

كودكي آمـد به ناسوت اين زمان

لرزشي آمـد پديد اندر جهــان

 

از زميـن خيل ملك تا آسمــان

جملگي بودند زين شب شـادمان

 

سير عيسي شـد هويدا از خــدا

جلـــوه گر شد نور ختم انبيــا

 

مصطفي آمـد به دنيـــا بهر دين

تا شود هــــادي مردم در زمين

روز هفــده اولين مـــــاه ربيع

گشت ظــاهر در جهان مرد رفيع

 

مصـطفي نوريست از نــور خـدا

چون‌ كه با جسم آمد او شد‌ مصطفي

 

عاشقــان مژده كه احمــد آمده

جسم احمــد، نور سرمــد آمده

 

سيري آمد سوي عبــاس از نهان

تا نمايد عاشقـــان را شادمــان

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع