مولود مهدي

دوباره شد بهـــار از مـاه شعبــان

جهــان از يمن او شد باغ و بستـان

 

شكفتــه شد گلـــي از آل عصمت

ز بستـــان نبـي، زهـــرا و عترت

 

جهان گشتـــه سراسر نـور بـاران

خلايق جمله شــادند از دل و جـان

 

ز لاهوت اين خبر آمــد به انسـان

كه مي‌آيد سفيــر از سوي رحمـان

 

كه مؤمن را امــام وقت ديــن است
ولــي مطلق و قطب زميـــن است

 

چو بردارد حجـاب از روحْ انســـان

به چشم دل همـي گردد نمايـــان

 

نشانيش از محمـّـد اينچنيـن است

كه مهــدي نوري از نور اميـن است


گرعباس اينچنين شوريده حال است

به لطف مهـدي صاحب جمـال است

استاد عباس شهرياري

 

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع