مولود امام رضا(ع)

عاشقــان مولود حضرت آمـده

ســـروري از بـاغ ولايت آمـده

 

عطري از گلـــزار عترت آمده

رهبـــري از آل عصمت آمـده

 

يا رضـا جان قلب ما را ده صفـا

يا رضـا جــان درد ما را كن دوا

 

شيعيان با شـور دمسـازي كنيد

عارفان هم شعــر پردازي كنيد

 

عاشقــان با هم ، هم ‌آوازي كنيد

در ره معشوق جــان بازي كنيد

 

يا رضـا جان قلب ما را ده صفـا

يا رضـا جــان درد ما را كن دوا

 

سالك عاشق ز تو شيــدا شده

در درونش شعلـه اي بر پا شده

 

آگه از ســـرّ ولي الله شـــده

جلوه اي از حق در او پيـدا شده

 

يا رضا جان قلب ما را ده صفــا

يا رضا جـان درد مــا را كن دوا

 

شوق ‌تو در سينه من جـا ‌گرفت

نقطه‌اي در قلب‌ من مـأوا گرفت

 

در نهـانم شورشـي بر پا گرفت

مُلك دل را عشق‌ تو يكجا گرفت

 

يا رضا جـان قلب ما را ده صفـا

يا رضــا جـان درد ما را كن دوا

 

گر بينـدازي نظـر بر سالكــان

روشني‌ها مي‌دهي در راهشــان

 

گر دهي عبـاس را سيـري نهان

مي‌نمــايد راه معصومين عيـان

 

يا رضا جـان قلب ما را ده صفـا

يا رضــا جـان درد ما را كن دوا

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع