مناجات

الهـي اي كريــم با سيــادت

بده توفيــق بر مـا در عبـادت

 

الهــي عفو خود را كن عنـايت

ببخشــا جرم ما را با شفـاعت

 

الهـي اي پنـــاه ما فقيــران

كرم كن حب خود را بر اسيران

 

هدايت‌كن تو ما را سوي‌ مستان

شويم سيراب جام حق‌ پرستان

 

الهــي اي دواي دردمنـــدان

شفــا بخش قلوب مستمنـدان

 

به فيض‌عباس را مسـرورگردان

دلش با لطف خـود پرنور گردان

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع