نور خدا

امشب از عرش خدا نور خــدا مي‌آيد

روشنـي بخش دل اهل صفــا مي‌آيد

امشب از كعبه دل پيــر جنان مي‌آيد

رهبر سالك حق ناجي جـــان مي‌آيد

امشب از سوي خدا اسم علـي مي‌آيد

اسمي از نام خـدا ذكر جلــي مي‌آيد

امشب از قبله حق سفيـر دين مي‌آيد

ناشـر دين مبين اميـــر دين مي‌آيد

امشب از ذات احـد نور صفــا مي‌آيد

مظهر لطف و كرم عشق و وفـا مي‌آيد

امشب از همت حق رحمت حق مي‌آيد

حيدري نـور صفت عترت حق مي‌آيد

امشب از كعبه حق نداي جـان مي‌آيد

صفدري صف‌ شكني مرد مهان مي‌آيد

امشب از كعبه دل شاه شهـان مي‌آيد

فاطمــه بنت اسد نورفشــان مي‌آيد

امشب عبـاس كه با روح و روان مي‌آيد

پي ديدار شهـي با دل و جــان مي‌آيد

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع