راز و نيـاز

امشبي در اين مكان بهر نيــــاز آمده ام

خسته از فعلم و با ســـوز و گداز آمده ام

 

آمدم تا كه بگويــم همه از راز و نيــــاز

نبود جز تو نيـــــازم به تو بــاز آمده ام

 

آمـدم تا كـه بگويم به تو از بار گنـــــاه

به دعـــا سوي تو اي بنده نواز آمــده ام

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع