طريقت

گر تو مي‌خواهي‌ به‌ حق واصل‌ شوي

راه حق را چون صفي نايــل شوي

 

حبل حق گيري و در اسمــاء شوي

آگه از سـّـر ولـــي الله شـــوي

 

خـود مرو ره تا مگر در چـه شوي

جـان و دل را ده به پيــر راهبري

 

عهــد بنمــا با ولـي تا زنـده ‌‌اي

در طريقت جهــد كن پاينـده‌ اي

 

تـابع نظــــم شريعت باش و بس

ساكــن كــوي طريقت باش و بس

 

ذكـر گو از دل كه تا چـون لا شوي

پوش ســرّش تا فنــــا الله شوي

 

سالك سيـر فنـــــاي حق شوي

مست و حيـران ‌تا به ‌او ملحق شوي

 

حجم دل خـــالي نمـا از غير پيـر

صورت فكريه گيــــر با فكر پيـر

 

تا شـوي فــارغ ز كثـرت در ضمير

واصـل حبـــل متين باشي به پيـر

 

تا تورا عبــــاس باشد دستگيــر

خود مشـو غافـل ز ذكر و فكر پيـر

 

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع