چند ربـاعي

 

موسم گل در بهـــاران مي‌رسد

هجـر يار آخـر به پايان مي‌رسد

حركتي در‌جسم‌‌‌‌ودرجان مي‌رسد

بوي عطر جان و جـانان مي‌رسد

 

ديدن رويت تمنـّــــا مي‌كنـد

از درونم دل چـــو آوا مي‌كنـد

سّر وحدت را هويـــدا مي‌كنـد

در شهودم عشـق غوغا مي‌كنـد

 

در غروبش نور ايمــان ميدهـد

غربت جمعه مرا جـان مي‌دهـد

وعده ديدار و سامــان مي‌دهـد

خواري تن را به پايــان مي‌بـرد

 

رسم مهمـانداريت آييـــن كنم چون تو آيي خــانه را آذين كنم
سر دهم جان را فــداي دين كنم مركب‌ عشقـي‌ به راهت زين كنم

 

مـژده آزادي و كامــــم رســد بوي تو هر جمعه بر جــانم رسـد
قوتي در جان و ايمـــانم رســد چون‌ شود حاصـل‌ به ‌دل ديدار تو

 

عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع