در انتظار مهـدي

همه شب در انتظــارم نظري به من نمـــايي

كه شــــود محبت تو به فقيـر بي‌‌ پنـــاهي

 

همه شب غم نهـــانم كه بسوزد جسم و جانم

كه نگنجـــد در كلامم نه زبــان بي‌ زبـــاني

 

همه شب به كنج خلوت بنشيـــنم در دل‌شب

كـه تو يـا ز در درآيـي يا رسد ز تو پيــــامي

 

همه شب وضــو نمايم ز سرشك ديــده و دل

كه كنم نمـــاز شب را سـر شب به صبحگاهي

 

همه شب به شوق ديدن به وصـــال تو رسيدن

كه اميد دارد عبـــاس به شفــــاعتش بيايي

عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع