راز دل

الهـــي با تو گويــــم راز دل را

نباشد جز تو آگه حـــال و فعل را

 

تو آگاه از قلــوبي اي خــــدايا

تو ناظر بر خطـــوري اي خدايــا

 

تو ستــار و رحيـمي يا الهــــي

چرا دستــم نگيــري يا الهـــي

 

همه درد و تويي شفــــاي دردم

همه قيـــد و تويي رهــاي بندم

 

كه در بنـــد حجـاب از روزگارم

كه در جسمم اسيـــر جسم زارم

 

به هر كس‌ دل‌ دهم‌ خيــري نبينم

كه حبّت در ازل ‌كــردي نصيـبم

 

زخــود بيگانه وز عشق تو مستم

به جـــرم عاشقــي آواره هستم

 

چو شمع‌ سوزم ز‌ نورت‌ جان‌‌‌ بگيرم

رها از تن ره جانــــان بگيـــرم

 

صـدايم كن فنــايم كن تو امشب

خلاصم كن رهــايم كن تو امشب

 

صــدايت را ز كويت من شنيـدم

به ‌سـويت با دل‌ و ‌جان پر كشيدم

 

كه هم ســـر داده و پيمان ببستم

منم عبــاس كز مــوي تو مستم

استاد عباس شهرياري

 

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع