سـاقيا

ساقيـــا دستم بگيــر ديوانه ام

مي بده در جام و در پيمـــانه ام

 

ساقيا پيمــــانه را لبريـــز كن

هر چه داري دردهـان سرريـز كن

 

ساقيــا مي ده كه مدهوشــم كند

بي خبـــر از حال و بي‌هوشم كند

 

ساقيـــا درد مرا درمـــــان نما

جرعه‌اي مي در دل و در جــان نما

 

ساقيــــا محتاج درمـــان توام

در ســـراي دل نگهبــــان توام

 

ساقيــا درمان دردم دست توست

اين دل بشكسته‌ام در‌شصت توست

 

ساقيـا عبــاس مست روي توست

جان مجذوبش اسيــر كوي توست

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع