شب عاشقان

الا اي عاشقـــان آواز خـوانيــد

ز وصف عشـــق اشعاري سراييد

 

دو دستــان را به زانوها بكوبيـد

ز شــور عشق ، اسراري بجوييـد

 

كه‌عشق‌عاشقان امشب به‌راه است

اميد عــارفان امشب به راه است

 

بريز اي اشك شـوق از مستي دل

كه مـي‌آيد اميـــر اصلـــي دل

 

الا عبـــاس ، طبّـالان كجـــايند

كه شهــر عشق را از غم رهاننـد

 

زنيد بر طبل و غـم را دور سـازيد

سكون عشــق را در جوش آريـد

 

نگويند عاشقــــان ياور ندارنـد

ز دنيا رستگان دلبــــر ندارنـد

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع