ولايت علي(ع)

هر كس نشود داخــل ، در سلك ولاي او

روزه و نمــازش نيست ، مقبول حضور هو

 

در اصل علـــي باشد ، مولا به همه اشياء

اين سّر ولي باشد ، در عــالم و در اسماء

 

از بهر نبي باشد ، ايليــــا و علي در ذكر

همراه ولي مي‌ باش ، در ذكر جلـي و فكر

 

نامند ابوتراب ، در هــــر ذره‌اي از خاك

بي اذن ولـــي الله ، كي چرخ زند افلاك

 

در كعبه به جـــا آرند ، حجاج حج اسلام

تا بيعتشـان گردد ، با حب علي اتمـــام

 

در رهبري بوالحسن ، در عرش علي نامش

مكشوف شده اين بر ، سيّد شب معراجش

 

عبــاس سپرده ســر ، در راه ولاي هـو

تا آنكه شود تبديل ، ايمـان به يقين در او

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع