جستجو :

کشف الاسرار

 

روح

يك روح جزئي داريم يك روح كلي. روح جزئي براي ذرات و روح كلي مخصوص يك جسم مي باشد كه بر آن نام گذاري مي كنيم.

مريد براي تقويت روح و تذهيب نفس بايد دائم الوضو و دائم الذكر و دائم الفكر و همچنين در روزه و رياضت باشد چرا كه وقتي همه نفس اماره انسان ضعيف شد روح قوي مي گردد و شعاع عكس العمل روح نسبت به قبل از تزكيه زياد و از پوشش نفس اماره خارج مي گردد.

کتاب سالک - اثر استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 8:59:50 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار