جستجو :

کشف الاسرار

 

تصرف

تصرف كه جذبه مغناطيسي و تحت تسلط در آوردن ارادة مردم است در عرفان كار شيطاني مي باشد.

کتاب سالک : استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 8:00:08 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار