جستجو :

کشف الاسرار

 

راضيهٌ مرضيه

كسي كه در سير و سلوك قرار دارد مشيت خداوند و هر آنچه كه اتفاق مي افتد را داراي علت و معلول مي داند. براي همين است كه دعاهايمان حالت تاًكيد ندارند. منصور حلاج در زندان خيلي راحت مي توانست خود را آزاد كند ولي اينكار را نكرد.

آنهايي كه در راضيه مرضيه هستند هر چه پيش آيد و هر چه به سر آنها مي آيد از خداوند مي دانند ولي اينكه كسي وارد راه سير و سلوك شود و بنشيند بگويد خدايا راضيه مرضيه، اين حجاب است بايد حركت داشته باشد. در مرحله آخر اگر بخواهيد از چيزي كه قدر شده سرپيچي كنيد كفر است.

انسانهايي كه از دنيا مي روند چند گروه هستند انسانهايي كه پاك از دنيا مي روند و در راضيه المرضيه هستند و خودخواهي و خود بزرگ بيني و حسادت، ريا و هر آنچه كه در وجودشان است بيرون مي ريزند. اين انسانها وقتي جان از بدنشان جدا شد مثل اين است كه لباس عوض مي كنند، اين انسانها بعد از مردن وارد نور مي شوند.

كتاب سالك : اثر استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 9:00:09 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار