جستجو :

کشف الاسرار

 

صوفي

كلمه صوفي، صوفي است يعني يكسو نگريستن و يكسويي يعني عدم شرك و عدم دوگانگي و خداوند يكي است و در كليه انسانها خداپرستي در درون آنها هست و هر آنچه غير خداست بت است و صوفي آن را نفي مي كند تا به خدا برسد و اين مراتب بدون ولايت ممكن نيست.

كتاب سالك : اثر استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 9:00:36 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار