جستجو :

کشف الاسرار

 

تظاهر

تظاهر به زهد و تقوا سوزندة نور ايمان است.

کتاب سالک : استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 8:00:41 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار