جستجو :

کشف الاسرار

 

سير سماوي

هر سالكي كه به درجه اي از تكامل انساني برسد براي او سيرهاي متفاوتي باز خواهد شد يكي از سيرها سير سماوي است كه به دو طريق انجام مي شود. يكي با جسم كه طي السماء مي كند، دوم بدون جسم كه سير معمولي مي باشد و با رشته اي از طريق دل به سماوات دسترسي پيدا مي كند. در سير سماوي جسماني كليه اجسام مرئي و نامرئي ديده خواهند شد و در سير سماوي غير طي السماء مشاهدات كمتري را مي بينند و كليه فركانسها و فضاها و نورها را از طريق حس باطن مشاهده مي كنند.

استاد عباس شهرياري - کتاب سالک

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 8:02:03 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار