جستجو :

کشف الاسرار

 

شناخت و شأن پير

حكمت هاي نهفته در كلام پير:

به جهت ورود در اين مبحث ابتدا گذري اجمالي بر نقش خطور و الهام و از نظر عرفان و عرفا خاطره ها چيزهايي هستند كه بر دل و ذهن خطور مي كنند ولي در آن نمي مانند و آنها چيزهايي هستند كه تو اقدامي در خطورشان نكرده باشي و دو نوع خاطره بر آدمي فرود مي آيد:

خاطره ي رحماني - خاطره ي شيطاني

خواطر رحماني:

بدان كه خداوند را سفيراني به سوي دل بندگانش هست كه خطور ناميده مي شوند و در دل بنده نمي مانند بلكه فقط به اندازه ي زمان حضورشان از آنها و بدون آنكه در آنجا بمانند وظيفه ي رسالت خود را انجام مي دهند چون خداوند آنها را به شكل همان وظيفه اي كه به عهده شان گذاشته است آفريده است پس عين هر خطوري عين همان رسالتي است كه به عهده دارد.(فتوحات مكّيه شيخ محي الدين عربي)

«اذا اوحينا الي امك ما يوحي» (سوره طه، آيه 39)

(و هنگاميكه وحي(الهام) فرستادم به مادرت آنچه وحي فرستاده مي شود)

خواطر شيطاني:

بدان كه شيطان ها بر دو نوعند شيطانهاي معنوي و شيطان هاي حسي شيطان هاي حسي بر دو نوعند: شيطان هاي انسي و شيطان هاي جني

«شياطين الانس و الجن يوحي بعضهم الي بعض».(سوره انعام، آيه 112)

لذا آنها را از اهل افتري به خدا قرار داد و از آنها و آنچه بين آنها در انسان موجود بود شيطان معنوي را پديد آورد و اين بدان جهت است كه شيطان جن (مخفي و نا آشنا) و انس (آشكارا و آشنا) وقتي يكي از آنها در قلب انساني چيزي را القاء كند و او را بدان وسيله از خدا دور كند گاه مي شود كه به او چيز خاصي را القاء مي كند و آن عيناً خود همان مسأله است.

گاه چيزي عمومي را القاء مي كند و آن را رها مي سازد و اگر چيزي عمومي بود اين القا براي انسان راهي را به سمت كارهايي باز مي كند كه هيچ جني و انسي به ذهنش نمي رسد. (فتوحات مكّيه، شيخ محي الدين عربي)

خواطر رحماني و شيطاني بر همه ي آدميان پيوسته در حال فرودند و بر سالكين قرب حق فرض گرديده كه به مراقبت از اين راهها نشينند و در مقابل اين مراقبت غفلت است كه غافل اجازه ي ورود خطور شيطاني را بر قلب صادر نموده اما آنكه به پاسباني دل نشسته و ساليان مديد اين خطورهاي شيطاني را دفع نموده و شيطان را مأيوس نموده شيطان او را واگذارده و رفته، آنها بندگان مخلص خدايند لذا آنچه وارد است بر دلهايشان خطورهاي رحماني است.

و از آنجا كه خاطره‌ها از جمله خطابه هاي الهي هستند لذا هريك از اهل الله‌كه آفريدگان رابه سوي‌خدا فرا مي‌خواند به بينش وبر مبناي بصيرت دعوت مي‌نمايد چون دعوت‌به بصيرت جزبا تعريف‌الهي امكان ندارد وتعريف الهي‌جز كلامي نيست.

كتاب سالك : اثر استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 9:02:25 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار