جستجو :

کشف الاسرار

 

شک و ترديد

در سير و سلوك شك و ترديد براي سالك به عنوان باز دارنده راه كه مانع ادامه راه و هدف اصلي مي باشد. تا زماني كه دل در اختيار سالك نباشد باعث جلوگيري از پيشرفت راه سير و سلوك مي شود.

كتاب سالك : اثر استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 9:03:18 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار