جستجو :

کشف الاسرار

 

سخن انبياء و اولياء

هر سخن ارزشمندي كه از انبياء و ائمه مخصوصا محمد مصطفي (ص) و علي مرتضي (ع) مي خوانيد، فقط از طريق علم به آن ايمان مي آوريد ولي امكان دارد انسان در زندگي به همان موضوع برخورد بكند و يك سالك اگر در مسير يك موضوع كه قبلا به علم رسيده باشد قرار بگيرد كشف نظري براي او پيش مي آيد، فكر او به خطا نمي رود و در مرحله يقين قرار مي گيرد.

استاد عباس شهرياري - کتاب سالک

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 8:03:19 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار