جستجو :

کشف الاسرار

 

شکر

الف : شكر به درگاه خدا به معني جواب محبت حق تعالي نسبت به انسانها است. در عرفان جواب محبت حق از اينكه خداوند او را ناطق كرده است درست گفتن و دروغ نگفتن است. اگر چنانچه دروغ بگويد او را دشمن خداوند خطاب مي كنند بخاطر اينكه در برابر نعمتهايي كه خداوند به انسان داده ناسپاسي كرده است.

ب : شكر در برابر مال و دارائي نسبت به حق تعالي، نگهداري كردن صحيح و در راه غير خدا و ناصواب خرج نكردن و زكات و خمس آن را دادن است و در حقيقت مالك اصلي خداست. فرزندان ما در پيش ما امانت هستند از طرف خدا و جاي شكر و سپاس، تربيت صحيح و مواظبت و حراست از آنهاست در مورد تندرستي. سپاس گذاري از زكات تن آن است كه روزه بگيريم، ذكر بگوئيم و خود را تزكيه كنيم.

( شكر المؤمن يظهر في عمله )

شكر مؤمن در عملش ظاهر مي شود.

( ان اتاكم الله بنعمه فاشكروا ) (علي (ع) غررالحكم )

اگر خداوند شما را نعمتي داد، پس شكر كنيد.

كتاب سالك : اثر استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 9:03:37 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار