جستجو :

کشف الاسرار

 

اسامی مقدس حضرت مهدی (عج) در کتب مذهبی ادیان

قائم در زبور سیزدهم

قدیمو در تورات به لغت ترکوم

صاحب در صحف ابراهیم

ماشیع (مهدی بزرگ ) در تورات عبرانی

مهمید آخر در انجیل

سروش ایزد در زمزم زردشت

بهرام در ابستاق زند و پازند

بنده یزدان در زند و پازند

لند بطاوا در هزار نامه هندیان

شماخیل در ارماطس

خوراند در جاویدان

خجسته در کندرال فرنگیان

خسرو در کتاب مجوس

میزان الحق در کتاب اژی پیغمبر

پرویز در کتاب برزین آذر فارسیان

فردوس اکبر در کتاب قبروس رومیان

کلمة الحق در صحیفه آسمانی

لسان الحق در صحیفه آسمانی

صمصام الاکبر در کتاب کتدرال

بقیة الله در کتاب دوهر

قاطع در کتاب قنطره

منصور در کتاب دید براهمه

ایستاده ( قائم ) در کتاب شاکمونی

ویشنو در کتاب ریگ ودا

فرخنده ( محمد ) در کتاب وشن جوک

راهنما ( هادی و مهدی ) در کتاب پاتیکل

پسر انسان در عهد جدید

سوشیانس در زند و هوهو من یس

فیروز ( منصور ) در کتاب شعیای پیامبر

با هر نامی می خواهی بخوانش ، مهم این است که او تو را با چه نامی می شناسد ؟

منتظر یا ...

kabootar313.persianblog.com

تاريخ نگارش :8 / 03 / 1385     زمان نگارش : 3:07:06 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار