جستجو :

شجره الاولياء

 

از نصايح خواجه عبداله انصاري

ای عزیز، دنیا بازیگاه کودکانست و عادت و شیوه او آنست که پیوسته خویشتن بیاراید تا مردمانرا بیازماید پس نشان خردمندی آنست که دل از دنیا برداری و اسباب غفلت بگذاری و پیش از رحلت دنیا، حاصل کنی زاد عقبی که دنیا را ثباتی و بقائی نیست و آنرا با هیچکس وفائی نیست. ای عزیز قیامت را فراموش مکن و از معصیت دور باش و در طاعت کوش.

رنج مردم در سه چیز است :

1- از وقت پیش می خواهند
2- از همت بیش
3- و مال دیگران را از آن خویش

سايتهاي مرتبط

تاريخ نگارش :6 / 04 / 1385     زمان نگارش : 3:16:25 P.M.صفحه شروع   |   شجره الاولياء