جستجو :

The Truth of Inspiration

 

معجزات رياضي قرآن

ولين آيه قرآن "به اسم خدا، بخشنده ترين، مهربانترين،" معروف به بسم الله، شامل ۱۹ حرف است. اجزاء تشکيل دهنده آن هم هر يک در قرآن به تعداد دفعاتى تکرار شده که مضربى از ۱۹ است.

اولين کلمه ................."اسم" ....................تکرار...................۱۹ مرتبه

دومين کلمه .............."الله " ....................تکرار..................۲۶۹۸ مرتبه(۱۴۲۱۹)

سومين کلمه..........."الرحمن"(بخشنده ترين)....تکرار......۵۷ مرتبه (۳ ۱۹ )

چهارمين کلمه........"الرحيم" (مهربانترين).........تکرار.....۱۱۴ مرتبه (۶ ۱۹ )

استاد سزار ماجول ( ) مقدار عددى بيش از ۴۰۰ صفت خدا را مورد بررسى قرار داد و فقط چهار اسم پيدا کرد که مقدار عدديشان بر ۱۹ قابل قسمت است.

اسمهاى الهى

مقدار عددى

کلمه
واحد۱۹اسم

ذو الفضل العظيم

۲۶۹۸الله
مجيد۵۷الرحمن
جامع۱۱۴الرحيم

همانطور که در بالا نشان داده شده، تنها اسمهاى الهى که مقدار عدديشان بر ۱۹ قابل قسمت هستند، دقيقا ً مقدار عدديشان مانند تعدد تکرار چهار کلمه در بسم الله است. شکل زير اين پديده هيبت انگيز را توصيف ميکند:

اسم _________________۱۹ _______ واحد (واحد)

الله _____________ ۲۶۹۸ _____ذوالفضل العظيم(صاحب رحمت بى پايان)

رحمن____________ ۵۷ _________ مجيد (بزرگوار )

رحيم ____________ ۱۱۴ _________ جامع (جمع کننده )

چهار کلمه بسم الله در سمت راست نشان داده شده است، و تنها چهار اسم الهى که مقدار عدديشان بر ۱۹ قابل قسمت هستند در سمت چپ نشان داده شده اند. اعدادى که مابين آنها نوشته شده است، تعدد تکرار کلمات بسم الله است که همچنين مقدار عددى چهار اسم الهى هم هستند.

سايتهاي مربوطه

تاريخ نگارش :21 / 03 / 1385     زمان نگارش : 5:49:44 P.M.Home Page   |   The Truth of Inspiration